QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY MỘT LẦN
TRONG THỜI GIAN CỦA MỖI ĐỢT XÉT TUYỂN
(Theo công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển
(Cập nhật đến ngày
tháng
năm )
Điểm trúng tuyển vào trường là điểm chung cho các tổ hợp xét tuyển (khối A, A1, D1) và chung cho tất cả các ngành, chuyên ngành
(trừ chuyên ngành Tiếng Anh thương mại);
Bộ lọc: theo nguyện vọng
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh
(cả phần chữ và số)
Thứ tự nguyện vọng mà thí sinh đăng ký vào ngành Kết quả thi
(theo tổ hợp dùng để xét tuyển)
Điểm ưu tiên Tổng điểm xét tuyển Điểm môn Toán
(tiêu chí phụ)
Khối thi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Lưu ý:
1. Kết quả thi (mục 4) ghi điểm tổng của 3 môn dùng để xét tuyển.
2. Thứ tự nguyện vọng (mục 3) điền 1,2,3,4 theo đăng ký của thí sinh.