aaaaa
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển
(Cập nhật đến ngày
tháng
năm )
Thống kê số lượng hồ sơ nộp xét tuyển đến ngày 29/07/2016 : 0
Thống kê số lượng hồ sơ nộp xét tuyển đến ngày 30/07/2016 : 0
Bộ lọc: theo nguyện vọng
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh
(cả phần chữ và số)
Thứ tự nguyện vọng mà thí sinh đăng ký vào ngành Kết quả thi
(theo tổ hợp dùng để xét tuyển)
Điểm ưu tiên Tổng điểm xét tuyển Điểm môn toán
(Tiêu chí phụ)
Khối thi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
bbbbb